Dołącz do naszego zespołu
Aplikuj teraz

Polityka Prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności, w szczególności dbamy o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Państwa przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Państwu poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniżej prezentujemy Politykę prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w naszym serwisie internetowym softset.com.pl, Klauzulę informacyjną związaną z RODO stosowaną w naszej firmie oraz Notę prawną.

W przypadku umieszczenia na stronie internetowej softset.com.pl odnośników do innych stron WWW, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest: SOFTSET Sp. z o.o. w Sztumskim Polu, adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole, email: [email protected] Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie lub za pośrednictwem adresu e-mail na podane powyżej adresy.

Inspektor Ochrony Danych

 Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych.

Odbiorcy Danych Osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, lub doradcze, kurierom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Cele oraz podstawy przetwarzania Danych Osobowych

 Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach, czasie i podstawach prawnych:

 • zawieranie i realizacja umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy klientów) – dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dotyczy osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora jakim jest potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Dane są przetwarzane do momentu rozwiązania umowy.

 • prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim podatkowymi i rachunkowymi.

Dane są przetwarzane przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 • prowadzenie działań marketingowych, w szczególności poprzez przekazywanie materiałów o produktach i usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.

W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

 • archiwizowanie danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

Dane są przetwarzane przez czas do upływu terminów archiwizowania danych wynikających z przepisów prawa.

 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń.

Dane są przetwarzane przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • prowadzenie statystyk, badania jakości i satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, polegający na usprawnieniu prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.

Dane są przetwarzane przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej części operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

 • obsługa skarg, reklamacji, wniosków i zgłoszeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest rozpatrywanie reklamacji, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na potrzebie kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

 • przetwarzanie danych w ramach profilu SOFTSET na portalu społecznościowym Facebook – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na prowadzeniu fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz na prowadzeniu bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, informowaniu o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje Administrator, informowaniu o produktach i usługach Administratora, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem, ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

Dane są współadministrowane przez Assisto-Med i portal Facebook.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 • przetwarzanie plików cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na dostosowaniu treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w części dotyczącej polityki plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

 • zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w związku z wykonaniem zawartej umowy, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksem pracy, przepisami podatkowymi, rachunkowymi i ubezpieczeniowymi, a pozostałych danych, np. w celu publikacji wizerunku, na podstawie zgody, oraz w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami. 

Dane są przetwarzane godnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 • rekrutacja – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) RODO – dotyczy kandydatów na pracowników, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO – dotyczy kandydatów na współpracowników.

Dane są przetwarzane do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

 

 • W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
 • W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 50/10 lat – w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • przez 6 lat – w związku z ustaleniem, lub dochodzeniem i obroną przed roszczeniami,
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym), tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowych lub badania jakości i satysfakcji,

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):

 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

 

Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zasadniczo, dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firmy Google (Google Inc. z siedzibą w USA).

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej.

Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną/ elektronicznych kanałów dostępu

Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w internecie – w tym usług oferowanych przez SOFTSET w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to: 

 • działanie oprogramowania szpiegującego,
 • podszywanie się w celu wyłudzenia informacji,
 • wirusy komputerowe,
 •  

Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.

Oprogramowanie szpiegujące to takie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na urządzeniu użytkownika np. przez wejście na spreparowaną stronę lub uruchomienie pliku przesłanego w poczcie. Może monitorować/przesyłać do atakującego zarówno dane umieszczone na urządzeniu, jak i nasze działania: ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury, uruchamiać podgląd/podsłuch z kamery i mikrofonu.

Podszywanie się (ang. phishing) to umieszczenie w internecie fałszywych stron naśladujących oryginalne i nakłanianiu użytkowników do zalogowania się na nie np. przez wysłanie spreparowanej wiadomości pocztowej, która udaje komunikat od autentycznej instytucji lub osoby. Celem jest przechwycenie danych dostępowych do usługi (loginu, hasła).  

Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie kontroli nad komputerem. Najczęściej  do zarażenia wirusem elektronicznym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.

Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych stron.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Każdy użytkownik internetu powinien dbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie podatności za pomocą aktualizacji.  
 • Dane dostępowe do usług oferowanych w internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp.,  –  powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt. 
 • Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą.
 • Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa nie wyłudza informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów antyphishingowych znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży danych. 
 • Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych, które zabezpieczają komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory sieciowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu, dzięki czemu zapobiega przekazywaniu poufnych danych. 
 • Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 • Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA2. 
 • Istotne jest też utrzymanie w miarę możliwości fizycznej kontroli dostępu nad sprzętem. Jeśli osoba niepowołana dołącza do niego jakieś dodatkowe urządzenia, manipuluje nim, może dojść do zainfekowania złośliwym programem lub podłączenia urządzeń szpiegujących np. keyloggerów, które służą do przechwytywania tekstu wpisywanego na klawiaturze.

 

NOTA PRAWNA

SOFTSET Sp. z o.o. w Sztumskim Polu

Ul. Długa 21

82-400 Sztumskie Pole

KRS 0000696376

Strona internetowa softset.com.pl, to mój prywatny kanał informacyjny. Wszystkie informacje dostępne na stronie softset.com.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny.

Oferta zamieszczona na naszej stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik (odwiedzający stronę) nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte na niej informacje były aktualizowane na dzień ich publikacji.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian na niniejszej stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. zastrzegamy sobie prawo do dodania, zmiany lub wycofania produktów prezentowanych na niniejszej stronie.

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawnie. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność naszą lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone. Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z niniejszej witryny nie jest równoznaczne z uzyskaniem jakiejkolwiek licencji na wykorzystanie własności intelektualnej i/lub przemysłowej należącej do nas lub osób trzecich.

Mimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub aktualność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem, z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Polecamy Państwu zapoznanie się z treścią niniejszej noty prawnej przed jakimkolwiek wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszej witrynie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp., o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Wykluczamy odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych administrowanych przez osoby trzecie, do których odsyłacze (linki) zamieszczone mogą być w niniejszej witrynie.

NEWSLETTER

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informuję, że klauzula informacyjna znajduje się pod wskazanym linkiem.

  Kogo aktualnie szukamy?

  W Softset Sp. z o. o. wierzymy, że każdy może robić to co lubi, wierzymy również, że wszystko jest możliwe, jeśli jesteś ciekawy świata IT chcesz podjąć nowe wyzwanie, poznać nowych ludzi – aplikuj. Nasza firma to Twoja firma.  OFERTY PRACY

  Skontaktuj się z nami

  Adres
  ul. Długa 21
  82-400 Sztumskie Pole

  Telefon
  + 48 787 025 298

  E-mail
  [email protected]