Dołącz do naszego zespołu
Aplikuj teraz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Dokument jest wytworzony i opublikowany w formie dokumentowej pisemnej i elektronicznej.
Dokument jest aktualny w dniu zatwierdzenia i opublikowania.
Użytkownicy dokumentu są zobowiązani do śledzenia
zmian w dokumencie po terminie publikacji.

Wersja dokumentu:  2020100101

Zakres dostępu: Odczyt, dodawanie, modyfikacja, usuwanie:
Właściciel, osoby upoważnione przez Właściciela
Odczyt: Interesariusze w zakresie, który ich dotyczy.

 

 1. Postanowienia Ogólne.
  • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTSET Sp. z o.o., adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole, NIP: 5792263308, KRS: 0000696376 (dalej: Usługodawca).
  • Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.).
  • Regulamin stanowi integralną cześć umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, którego licencjonobiorcą jest Użytkownik (dalej: Oprogramowanie).
  • Informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu.
  • Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej softset.com.pl
  • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

 

 1. Rodzaje i zakres usług.
  • Usługodawca z wykorzystaniem Oprogramowania świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   • usługi informatyczne wspierające proces prowadzenia działalności, a także usługi informatyczne wspierające zarządzanie administracją i zarządzanie personelem, w szczególności:
    • dodawanie i unieważnianie certyfikatów niezbędnych do integracji z platformą informatyczną P1,
    • dodawanie/edycja/usuwanie informacji o laboratoriach (nazwa, adres, kod i miejscowość, regon, status współpracy z aktualnym kierownikiem),
    • dodawanie/edycja/usuwanie/kopiowanie szablonu wydruku,
    • edycja danych konta użytkownika (imię, nazwisko, numer telefonu, zdjęcie, hasło),
    • dodawanie licencji przypisanych do Użytkownika,
    • zaznaczenie/ odznaczenie badań wykonywanych przez laboratorium,
    • dodawanie/edycja/usuwanie kontrahentów (placówek) laboratorium, akceptowanie/odrzucanie możliwości rozpoczęcia współpracy z placówkami,
    • zarządzanie powiadomieniami,
   • wsparcie techniczne (serwisowe),
   • newsletter,
   • udostępnianie informacji marketingowych o produktach Usługodawcy oraz oferowanie Użytkownikowi produktów z oferty handlowej Usługodawcy

– zwane w treści Regulaminu „usługami”.

 • Usługodawca może zmienić (rozszerzyć/ ograniczyć) zakres oraz katalog świadczonych usług w każdym czasie i według swojego uznania. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową softset.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e – mail.
 • Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Oprogramowania oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • procesor: Intel Pentium 4 2GHz*,
  • pamięć RAM: 2 GB
  • ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
  • karta sieciowa,
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440×900 ,
  • system operacyjny: Windows 8,1 Professional/Windows 10 Professional/Windows Server 2012
  • dostęp do sieci Internet,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
  • posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji.
 • Świadczenie Usług odbywa się w ramach umowy.
 • Wysokość opłaty z tytułu świadczenia Usług określona jest w umowie, zamówieniu Użytkownika oraz na fakturze VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 • Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik nie może korzystać z Usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z usług w sposób naruszający poufność informacji lub integralność systemów i narzędzi informatycznych Usługodawcy lub osób trzecich.
 • Usługodawca nie jest zobowiązany do usuwania błędów w Oprogramowaniu lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu powstałych przy świadczeniu Usług, jeśli wynikają one z działań Użytkownika, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Użytkownika w Oprogramowanie, co do których Użytkownik nie został wyraźnie upoważniony przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług, bądź w dokumentacji Oprogramowania. Z uwagi na złożony charakter produktów informatycznych Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika, bądź jego klientów i kontrahentów za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub jego obsługą, w tym szkody pośrednie, z wyjątkiem szkody wywołanej z winy umyślnej.

 

  • Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
   • dostęp do sieci Internet,
   • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
   • posiadanie adresu poczty elektronicznej

oraz smartfon z aktywnym numerem telefonu.

 • Umowa o świadczenie usługi newsletter handlowy zostaje zawarta na czas nieoznaczony poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku „zamawiam newsletter” na podany przez Użytkownika adres e – mail.
 • Umowa o świadczenie usługi newsletter techniczny zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy serwisowej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
 • Użytkownik może w każdym czasie dokonać dezaktywacji usługi newsletter:
  • newsletter handlowy: klikając w link rezygnacji przesłany na adres e –mail Użytkownika,
  • newsletter techniczny: poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres [email protected].
 • Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 • Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy na świadczenia usługi newsletter handlowy/techniczny poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego wpłynęła rezygnacja.
 • Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi newsletter poprzez kliknięcie w link udostępniony na stronie internetowej i/lub wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

 

 1. Wsparcie techniczne.
  • Wsparcie Techniczne jest to wsparcie, za pomocą sieci Internet lub telefoniczne, w zakresie aktualizacji i usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, a także modyfikacji danych zawartych w Oprogramowaniu.
  • Warunkiem korzystania z usługi Wsparcia Technicznego jest posiadanie przez Użytkownika Oprogramowania oraz urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
   • procesor: Intel Pentium 4 2GHz*,
   • pamięć RAM: 2 GB,
   • ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
   • karta sieciowa,
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440-900,
   • system operacyjny: Windows 8,1 Professional /Windows 10 Professional/ Windows Server 2012
   • dostęp do sieci Internet,
   • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
   • posiadanie adresu poczty elektronicznej.
  • Świadczenie usług Wsparcia Technicznego odbywa się w ramach umowy serwisowej zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
  • Usługi Wsparcia Technicznego mogą być świadczone przez Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi zdalnego dostępu do komputera Użytkownika.
  • Wsparcie Techniczne jest ograniczone do Oprogramowania i/lub sprzętu komputerowego wymienionego w umowie serwisowej zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
  • Usługodawca (Wsparcie Techniczne) nie jest zobowiązany do usuwania błędów Oprogramowania lub zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jeśli wynikają one z działań Użytkownika, w tym w szczególności z jakiejkolwiek próby ingerencji Użytkownika w Oprogramowanie, do których Użytkownik nie został wyraźnie upoważniony przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług Wsparcia Technicznego bądź w dokumentacji Oprogramowania.
  • Wszelkie czynności Wsparcia Technicznego w zakresie wskazanym w punkcie 4.5. powyżej Usługodawca świadczy za dodatkowym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnego zlecenia Użytkownika. W takim przypadku konsultant Wsparcia Technicznego kontaktuje się z Klientem/Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, z którego usługa została zamówiona.
  • Wycena usługi, odbywa się na podstawie czasu koniecznego do zrealizowania danej usługi, oszacowanego przez zespół analityczny.
  • Realizacja odbywa się po przysłaniu przez Klienta akceptacji kosztów na adres [email protected].
  • Dane kontaktowe, harmonogram pracy oraz informacje o godzinach świadczenia usług Wsparcia Technicznego przez konsultantów Usługodawca udostępnia w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem lub na stronie internetowej softset.com.pl.
  • Użytkownik dokonuje zgłoszenia błędu/ zakłócenia w funkcjonowaniu Oprogramowania lub potrzeby modyfikacji danych zawartych w Oprogramowaniu konsultantowi Wsparcia Technicznego. Każde zgłoszenie Użytkownika zostaje poddane analizie merytorycznej i praktycznej przez konsultanta Wsparcia Technicznego.
  • Zgłoszenia Użytkownik dokonuje na adres e – mail: [email protected] lub pod numer telefonu wskazany w umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem lub na stronie internetowej softset.com.pl. Zgłaszając błąd/ zakłócenie Użytkownik powinien:
   • podać swój indywidualny numer Użytkownika,
   • mieć dostęp do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem,
   • opisać w jaki sposób korzystał z oprogramowania w chwili wystąpienia błędu/ zakłócenia,
   • podać możliwie najbardziej dokładny opis błędu/ zakłócenia, w szczególności sekwencję czynności prowadzących do jego wystąpienia,
   • przekazać informację dot. infrastruktury technicznej na jakiej zainstalowane jest Oprogramowanie.
  • Konsultant Wsparcia Technicznego rejestruje zgłoszenie Użytkownika nadając zgłoszeniu indywidualny numer referencyjny, odpowiedni priorytet oraz informuje Użytkownika o numerze zgłoszenia.
  • Po wykonaniu usługi, konsultant Wsparcia Technicznego przesyła Użytkownikowi informację o realizacji zgłoszenia na wskazany przez Użytkownika adres e – mail lub numer telefonu.
  • Użytkownik jest na bieżąco informowany o istotnych aktualnościach oprogramowania za pośrednictwem adresu e-mail podanego w umowie.
  • Faktura VAT w formie elektronicznej odpowiada warunkom określonym w art. 106n. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e – mail.

 

 1. Tryb reklamacyjny.
  • Reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług należy składać w formie pisemnej, na adres Usługodawcy: SOFTSET Sp. z o.o., adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole lub elektronicznej: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”.
  • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

 1. Dane osobowe.
  • Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego istniejącego między Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie zawartej umowy oraz na zasadach określonych w art. 18 i nast. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).
  • Administratorem danych Użytkownika w zakresie usług, o których mowa w pkt 2.1.2., 2.1.3. i 2.1.4, jest: SOFTSET Sp. z o.o. w Sztumskim Polu, adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole. W ramach świadczenia usług, o których mowa w pkt 2.1.1. Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego.
  • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie RODO, w celu:
   • zawieranie i realizacja umów, w tym świadczenia usługi Wsparcia Technicznego i dostarczenia Użytkownikowi newsletteru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dotyczy Użytkowników) – dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dotyczy osób współpracujących z Usługodawcą w imieniu Użytkownika) – prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy jakim jest potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami Użytkowników w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji,
   • prowadzenie działań marketingowych, w szczególności poprzez przekazywanie materiałów o produktach i usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi,
   • prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim podatkowymi i rachunkowym,
   • archiwizowanie danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na Usługodawcy,
   • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń,
   • prowadzenie statystyk, badania jakości i satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy, polegający na usprawnieniu prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych,
   • obsługa skarg, reklamacji, wniosków i zgłoszeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy jakim jest rozpatrywanie reklamacji, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy polegający na potrzebie kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
  • Okres przetwarzania danych przez Usługodawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane, co do zasady:
   • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami,
   • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
   • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane są przetwarzane na takiej podstawie.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy, dostarczenia przez Usługodawcę newslettera, brakiem możliwości świadczenia usługi Wsparcia Technicznego lub innych usług.
 • W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, lub doradcze, kurierom. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej softset.com.pl. Korzystanie przez Użytkownika z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną, po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.
  • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
  • Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Załącznik

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług telekomunikacyjnych

 

SOFTSET Sp. z o.o., adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole (dalej: Usługodawca), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Operatora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających infrastrukturę Operatora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług, w związku z wykorzystaniem sieci Internet należą, w szczególności:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być przez Użytkownika stale aktualizowany.
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa Użytkownik powinien objąć właściwą ochroną sprzęt i urządzenia, z których korzysta w związku ze świadczeniem usług na jego rzecz, w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do urządzeń, ochronę danych służących do uwierzytelnienia dostępu, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń wyłącznie do wiarygodnych sieci komputerowych.

Usługodawca zastrzega jednocześnie, że niniejszy Załącznik nie stanowi rekomendacji, a ma wyłącznie charakter informacyjny z uwagi na brak obiektywnej możliwości dokładnego określenia rodzajów zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że występowanie określonego rodzaju zagrożenia zależy od indywidualnego przypadku oraz sprzętu, z którego korzysta Użytkownik w ramach świadczonych usług.

 

POBIERZ

 

NEWSLETTER

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informuję, że klauzula informacyjna znajduje się pod wskazanym linkiem.

  Kogo aktualnie szukamy?

  W Softset Sp. z o. o. wierzymy, że każdy może robić to co lubi, wierzymy również, że wszystko jest możliwe, jeśli jesteś ciekawy świata IT chcesz podjąć nowe wyzwanie, poznać nowych ludzi – aplikuj. Nasza firma to Twoja firma.  OFERTY PRACY

  Skontaktuj się z nami

  Adres
  ul. Długa 21
  82-400 Sztumskie Pole

  Telefon
  + 48 787 025 298

  E-mail
  [email protected]